آباد باش ای ایران

آباد باش ای ایران 11/8/2016 10:07:56 PM

آباد باش ای ایران

...

آباد باش ای ایران... سه شنبه 18 آبان 1395


ما
گلهاي خندانيم


فرزندان ايرانيم


ايران
پاك خود را


مانند جان مي دانيم


ما بايد
دانا باشيم


هشيار و بينا باشيم


از بهر
حفظ ايران

بايد توانا باشيم


آباد باشي اي
ايران

آزاد باشي اي ايران


از ما فرزندان خود


دلشاد باشي اي ايران

 
یاران و عزیزان همراه هفته نامه همسر بیائید دست در دست یک دیگر دهیم و با قطرات  سرمایه های خود

دریایی از محبت را جاری سازیم تا فرزندان این آب و خاک از حقوق حقه شان  برای آموزش بهره مند شوند و

بتوانند در فضایی مناسب ودر شأنشان  به کسب علم و دانش بپردازند.شماره حساب زیر برای کمک های
مردمی شما در نظر گرفته شده  تا اولین  مدرسه را هرچه زود تر در محرومترین منطقه کشورمان بسازیم.

(0105701728009)بانک ملی شعبه صفی علیشاه کد 505 به نام جعفر صابری- شماره تلفن جهت تماس:

09213174722Tags:

Comments

Leave a comment

Please fill all fields
Fullname
Email

Last